นโยบายการยกเลิก การเปลี่ยน/คืนสินค้า การคืนเงิน

การยกเลิกการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางบริษัทฯ จะตอบรับคำขอยกเลิกผ่านช่องทางเบอร์โทรของบริษัทฯ ที่ดำเนินการผ่านเบอร์โทรตามที่แจ้งมาในคำสั่งซื้อเท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีเงื่อนไขดังนี้

 1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
 2. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
 3. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจของลูกค้า ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
 4. กรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
 5. กรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

การเปลี่ยนสินค้า

ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อทำการขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน ในการพิจารณาเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่ได้รับต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้

 1. สินค้าที่ชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนของการผลิต โดยข้อบกพร่องนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานสินค้า
 2. สินค้าที่ชำรุดจากความผิดพลาดของการขนส่ง หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนของการขนส่ง โดยข้อบกพร่องนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานสินค้า
 3. สินค้าที่จัดส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด อ้างอิงตามหลักฐานการสั่งซื้อ
 4. สินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

ทั้งนี้ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากพิจารณาแล้วพบว่าสินค้าที่ได้รับอยู่ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่กำหนดจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้าต่อไป
ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณีหากไม่อยู่ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นสินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดสินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสีสินค้า สินค้าที่ผ่านการใช้งาน

การคืนสินค้า

ทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ กรณีที่ต้องการคืน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อทำการขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน ในการพิจารณาคืนสินค้า สินค้าที่ได้รับต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้

 1. สินค้าที่ชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนของการผลิต โดยข้อบกพร่องนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานสินค้า
 2. สินค้าที่ชำรุดจากความผิดพลาดของการขนส่ง หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนของการขนส่ง โดยข้อบกพร่องนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานสินค้า
 3. สินค้าที่จัดส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด อ้างอิงตามหลักฐานการสั่งซื้อ
 4. สินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

ทั้งนี้ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากพิจารณาแล้วพบว่าสินค้าที่ได้รับอยู่ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่กำหนดจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้าต่อไป
ทางบริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีหากไม่อยู่ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นสินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดสินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสีสินค้า สินค้าที่ผ่านการใช้งาน

การคืนเงิน

หากพิจารณาแล้วพบว่าสินค้าที่คืนอยู่ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่กำหนดจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7-14 วันทำการ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามยอดที่ชำระเข้ามาจริงด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า โดยเป็นเลขที่บัญชีเดียวกันกับที่ใช้โอนชำระค่าสินค้า